Press

Våra senaste nyheter, finansiella rapporter & senaste produktlanseringar och massa annat.

Fuud offentliggör utfall av företrädesemission

STOCKHOLM, 28 juni, 2022 08.45 CEST FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Totalt har 13 406 637 units, motsvarande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Därutöver har 21 152 278 units, motsvarande 49,9 procent av Företrädesemissionen tecknats av emissionsgaranterna. Därmed tecknades totalt 34 558 915 units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,4 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Fuud cirka 63,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommuniké från årsstämma i Fuud AB 14 juni 2022

STOCKHOLM, 14 juni, 2022 15.00 CEST Vid årsstämman i FUUD AB (publ) (”bolaget”) den 14 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com. 

Idag inleds teckningsperioden i Fuuds företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. STOCKHOLM, 9 juni, 2022 09.00 CEST Idag, den 9 juni 2022, inleds teckningsperioden i FUUD AB (publ):s ("Fuud" eller "Bolaget") företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") som beslutades den 20 maj 2022.

Fuud offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. STOCKHOLM, 8 juni, 2022 11.15 CEST Styrelsen i FUUD AB (publ) ("Fuud" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 78,1 MSEK ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades den 20 maj 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Fuud publicerar årsredovisning för 2021

STOCKHOLM, 24 maj, 2022 13.00 CET FUUD AB (publ) har idag publicerat Årsredovisningen för 2021 på företagets hemsida www.fuudunited.com.

Fuud kommunicerar omförhandlade villkor för förvärven av GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 20 maj, 2022 08.30 CET FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 mars 2022 att Bolaget ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). Bolaget och säljarna av GI-Boxen och Foodbox har idag ingått tilläggsavtal till de ursprungliga avtalen enligt vilka köpeskillingen för förvärven ändras. Genom tilläggsavtalen har parterna överenskommit att den totala initiala köpeskillingen om 55 MSEK ska erläggas dels genom 168 586 956 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,23 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38,78 MSEK, dels i form av kontant betalning motsvarande totalt cirka 16,23 MSEK plus kassan. Genom de omförhandlade villkoren minskas den kontanta köpeskillingen med 11,27 MSEK jämfört med tidigare kommunicerade villkor.

Fuuds styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 78,1 MSEK

STOCKHOLM, 20 maj, 2022 08.30 CEST Styrelsen i FUUD AB (publ) ("Fuud" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av högst 42 431 117 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 78,1 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen har fastställts till 1,84 SEK per unit, vilket motsvarar 0,23 SEK per ny aktie. Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 63,6 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 81,4 procent. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att finansiera förvärven av GI-Boxen och Foodbox, expansion av befintliga varumärken i Norden, stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån, samt till investeringar i Bolagets produktionsanläggningar.

Fuud publicerar delårsrapport januari – mars 2022

STOCKHOLM, 12 maj, 2022 08.00 CET

Kallelse till årsstämma i Fuud AB 14 juni 2022

STOCKHOLM, 11 maj, 2022 15.00 CET Aktieägarna i FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016 (”Fuud”) eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 14 juni 2022.

Fuud flyttar årsstämman till 14e juni 2022

STOCKHOLM, 29 april, 2022 07.00 CET Styrelsen i Fuud har beslutat om att flytta fram bolagets årsstämma till 14e juni 2022. Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

Fuud utökar närvaro inom träning och friskvård – säkrar listning hos Nordic Wellness

STOCKHOLM, 28 april, 2022 10.00 CET Fuuds varumärken inom funktionsdrycker, iQ Fuel och Homie Synbiotic, blir centralt listade hos träningskedjan Nordic Wellness. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 enheter och över 350 000 aktiva medlemmar. Lanseringen hos gymkedjans cirka 300 enheter sker under april-maj 2022. Tillsammans med Foodbox distribution i samma försäljningskanaler når Fuud nu cirka 850 gym-, tränings-, och sportanläggningar i Sverige.

Kallelse till årsstämma i Fuud AB 24 maj 2022

STOCKHOLM, 21 april, 2022 08.00 CET Aktieägarna i FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016 (”Fuud”) eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 24 maj 2022.

Fuud säkrar ytterligare försäljningsavtal och lanserar nyheter – operationell uppdatering

STOCKHOLM, 7 april, 2022 13.00 CET Fuud har säkrat flera strategiskt viktiga försäljningsavtal och kommunicerar operationella höjdpunkter.

Fuud fortsätter sin offensiva resa – förvärvar GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 28 mars, 2022 08.25 CET FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har i dag ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 55 MSEK. Betalning ska ske dels genom 42 307 691 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie, motsvarande totalt 27,5 MSEK (”Vederlagsaktierna”), dels i form av kontanta betalningar motsvarande totalt 27,5 MSEK. Därutöver kan vissa tilläggsköpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 2023. GI-Boxen omsatte under 2021 cirka 16,8 MSEK, med EBITDA på cirka 5,5 MSEK. Foodbox omsatte under 2021 cirka 19 MSEK, med EBITDA på cirka 2,2 MSEK. Förvärven är villkorade av finansiering.

Fuud erhåller lånefinansiering om totalt 45 MSEK

STOCKHOLM, 28 feb, 2022 15.55 CET Fuud har tagit upp en lånefinansiering om totalt 45 MSEK för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S och lånet löper till 30 juni 2022. Lånet upptas med en uppläggningsavgift om 5 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1 procent.

Fuud lanserar LEGENDZ – en ny kolsyrad dryck, inspirerad av gamingvärlden

STOCKHOLM, 24 feb, 2022 08.30 CET Fuud har tagit fram ett nytt dryckeskoncept för gamers som vill ha något nyttigare att svalka sig med. Vid lansering kommer 3 smaker, var och en representerad av sin egen unika LEGENDZ-karaktär, finnas på butikshyllorna runt om i Sverige. Dryckerna kommer att finnas i utvalda butiker från och med vecka 6.

Avtal om likviditetsgaranti upphör

STOCKHOLM, 16 feb, 2022 15.30 CET Fuud har sagt upp avtalet med Pareto Securities AB om att agera likviditetsgarant i Fuud AB. Avtalet slöts inför Fuuds notering år 2019. Fuud uppfyller nu med god marginal de krav på handelsvolymer för noterade bolag på First North Growth Market och säger därmed upp avtalet. Avtalet upphör den 28 februari 2022.

Fuud publicerar bokslutskommuniké 2021

STOCKHOLM, 15 feb, 2022 07.30 CET

Fuud kommunicerar finansiell prognos för 2022 och ger operationell uppdatering

STOCKHOLM, 27 jan, 2022 08.30 CET Fuud lämnar omsättningsprognos för år 2022. Fuuds bedömning är att omsättningen under 2022 kommer uppgå till cirka 170 MSEK organiskt från nuvarande verksamhet. Därutöver förväntas bolaget genomföra ett antal förvärv under 2022. Bolagets bedömning är att man kommer nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA-resultat under kvartal 4 2022. Fuud kommunicerar även operativa händelser som nyligen skett eller är nära förestående.

Operationell uppdatering: Fuud stärker sin position genom flera försäljningsavtal och lanserar nytt varumärke inom dryck

STOCKHOLM, 8 dec, 2021 08.00 CEST Nasdaq First North-listade Fuud har under kvartal 4 2021 med framgång ingått flera strategiskt viktiga försäljningsavtal.  Fuud arbetar även med att lansera ett nytt varumärke inom funktionsdrycker – varumärket Legendz. Dryckerna riktar sig mot en målgrupp inom TV-, dator- och mobilspel och lanseras i januari 2022 med tre smaker.

Fuud publicerar delårsrapport juli-sep 2021

STOCKHOLM, 5 nov, 2021 08.00 CEST

Fuud gör riktad nyemission om 40 MSEK för accelererad expansion i Norden

STOCKHOLM, 18 okt, 2021 08.30 CEST Styrelsen för Nasdaq First North-listade Fuud AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 40 MSEK till kursen 80 öre/aktie till cirka 30 utvalda investerare. Syftet med emissionen - och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt - är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra kapital för att kraftigt utöka marknadsaktiviteterna i Norden. Dessutom utvärderar även Fuud löpande intressanta förvärvsobjekt.

Operationell uppdatering: Avtal och team på plats för fortsatt snabb och lönsam expansion

STOCKHOLM, 22 sep, 2021 09.30 CEST Viktiga händelser i sammandrag:

Fuud rekryterar erfaren Marknadsdirektör

STOCKHOLM, 20 sep, 2021 15.00 CEST Nasdaq First North-listade Fuud har rekryterat Louise Nobel som Marknadsdirektör för Fuud. Louise har tidigare arbetat som Global Varumärkeschef för varumärket NOCCO hos Vitamin Well samt innehaft rollen som Marketing Manager på Spotify.  Louise tillträder som Marknadsdirektör på Fuud i november 2021.

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.