Press

Våra senaste nyheter, finansiella rapporter & senaste produktlanseringar och massa annat.

Fuud lanserar skalbar E-handel för varumärket Juica

STOCKHOLM, 12 sep, 2022 13.15 CEST Fuud har nyligen lanserat en ny E-handelsplattform för varumärket Juica. Plattformen har anpassats för att vara skalbar, och kommer framöver att lanseras för flera av bolagets övriga varumärken. Lanseringen genomfördes i slutet av förra veckan, och mottagandet har varit positivt.

Fuud publicerar delårsrapport januari-juni 2022

STOCKHOLM, 23 augusti, 2022 08.00 CEST Fuud publicerar härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2022.

Fuud ingår distributions- och samarbetsavtal med Lohilo Foods AB

STOCKHOLM, 22 augusti, 2022 13.15 CEST Fuud AB (”Fuud”) har idag ingått avtal med Lohilo Foods AB (”Lohilo”) avseende försäljnings-, logistik- och distributionstjänster (”Avtalet”). Avtalet innebär att Lohilo, genom sin rikstäckande försäljnings- och distributionsorganisation, kommer att sälja och distribuera flera av Fuuds varumärken med start 16 september. Genom Avtalet kommer flera av Fuuds varumärken att säljas genom Lohilos rikstäckande säljkår om 37 säljare, och distribueras direkt till kunderna genom Lohilos egenkontrollerade distribution.

Fuud tidigarelägger delårsrapport för april-juni 2022

STOCKHOLM, 15 augusti, 2022 14.30 CEST Fuud har idag beslutat om att tidigarelägga kommande delårsrapport för perioden april-juni 2022. Delårsrapporten planeras att offentliggöras den 23 augusti. Anledningen till datumändringen är att bolaget bedömer att arbetet med delårsrapporten beräknas bli klart tidigare än planerat.

Foodbox lanseras hos gymkedjan Nordic Wellness

STOCKHOLM, 9 augusti, 2022 14.30 CEST Fuuds nyligen förvärvade varumärke inom hälsosamma och näringsriktiga måltider, Foodbox, blir centralt listat hos träningskedjan Nordic Wellness. Genom listningen hos Nordic Wellness kommer Foodbox lanseras inledningsvis på 57 gym, och utökas därefter med ytterligare minst 50 gym. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 anläggningar och över 350 000 aktiva medlemmar. Foodbox distribution inom gym, tränings- och sportanläggningar ökar i och med tillskottet av Nordic Wellness till över 600 återförsäljare.

Fuud drar tillbaka tidigare lämnad prognos

STOCKHOLM, 8 augusti, 2022 15.00 CEST Fuuds styrelse har idag beslutat att dra tillbaka den prognos på omsättning, kassaflöde och EBITDA för 2022 som lämnades den 27 januari 2022.

Fuud slutför förvärv av GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 20 juli 2022 12.00 CEST Den 28 mars 2022 ingick FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) villkorade avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). I enlighet med tilläggsavtal som ingicks den 20 maj 2022 (”Tilläggsavtalet”) erläggs den totala initiala köpeskillingen om 55 MSEK dels genom 168 586 956 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,23 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38,78 MSEK, dels i form av kontant betalning motsvarande totalt cirka 16,23 MSEK plus kassan. Villkoren har nu uppfyllts och förvärven har idag slutförts.

Fuud beslutar om riktad emission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S om 23 MSEK

STOCKHOLM, 13 juli, 2022 14.30 CEST Styrelsen för FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har idag, den 13 juli 2022, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 14 juni 2022 och i enlighet med tidigare kommunicerat avtal, beslutat att uppta konvertibla lån genom riktad emission av två (2) konvertibler till Formue Nord Fokus A/S (”Formue”) med nominella belopp om 5,5 MSEK respektive 17,5 MSEK och löptid till och med den 15 december 2022 respektive den 15 januari 2024 (”Konvertiblerna”). För Konvertiblerna erlägger Formue 5 225 000 SEK respektive 16 625 000 SEK. Konvertering kan ske under Konvertiblernas löptid till en konverteringskurs om 0,38 SEK per aktie.

Fuud ingår avtal med Formue Nord Fokus A/S avseende konvertibler om 23 MSEK

STOCKHOLM, 12 juli, 2022 13.30 CEST FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har idag, den 7 juli 2022, ingått avtal med Formue Nord Fokus A/S (”Formue”) genom vilket Bolaget åtar sig att uppta konvertibla lån genom emission av, och Formue åtar sig att teckna, två (2) konvertibler med nominella belopp om 5,5 MSEK respektive 17,5 MSEK med löptid till och med den 15 december 2022 respektive den 15 januari 2024 (”Konvertiblerna”). För Konvertiblerna ska Formue erlägga 5 225 000 SEK respektive 16 625 000 SEK. Konvertering ska kunna ske under Konvertiblernas löptid till en konverteringskurs om 0,38 SEK per aktie. Emission ska ske senast den 15 juli 2022.

Fuud genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

STOCKHOLM, 6 juli, 2022 15.30 CEST FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av 2 086 955 aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,23 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Fuud offentliggör utfall av företrädesemission

STOCKHOLM, 28 juni, 2022 08.45 CEST FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Totalt har 13 406 637 units, motsvarande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Därutöver har 21 152 278 units, motsvarande 49,9 procent av Företrädesemissionen tecknats av emissionsgaranterna. Därmed tecknades totalt 34 558 915 units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,4 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Fuud cirka 63,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommuniké från årsstämma i Fuud AB 14 juni 2022

STOCKHOLM, 14 juni, 2022 15.00 CEST Vid årsstämman i FUUD AB (publ) (”bolaget”) den 14 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com. 

Idag inleds teckningsperioden i Fuuds företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. STOCKHOLM, 9 juni, 2022 09.00 CEST Idag, den 9 juni 2022, inleds teckningsperioden i FUUD AB (publ):s ("Fuud" eller "Bolaget") företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") som beslutades den 20 maj 2022.

Fuud offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. STOCKHOLM, 8 juni, 2022 11.15 CEST Styrelsen i FUUD AB (publ) ("Fuud" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 78,1 MSEK ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades den 20 maj 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Fuud publicerar årsredovisning för 2021

STOCKHOLM, 24 maj, 2022 13.00 CET FUUD AB (publ) har idag publicerat Årsredovisningen för 2021 på företagets hemsida www.fuudunited.com.

Fuud kommunicerar omförhandlade villkor för förvärven av GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 20 maj, 2022 08.30 CET FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 mars 2022 att Bolaget ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). Bolaget och säljarna av GI-Boxen och Foodbox har idag ingått tilläggsavtal till de ursprungliga avtalen enligt vilka köpeskillingen för förvärven ändras. Genom tilläggsavtalen har parterna överenskommit att den totala initiala köpeskillingen om 55 MSEK ska erläggas dels genom 168 586 956 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,23 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 38,78 MSEK, dels i form av kontant betalning motsvarande totalt cirka 16,23 MSEK plus kassan. Genom de omförhandlade villkoren minskas den kontanta köpeskillingen med 11,27 MSEK jämfört med tidigare kommunicerade villkor.

Fuuds styrelse beslutar om en företrädesemission av units om cirka 78,1 MSEK

STOCKHOLM, 20 maj, 2022 08.30 CEST Styrelsen i FUUD AB (publ) ("Fuud" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av högst 42 431 117 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 78,1 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen har fastställts till 1,84 SEK per unit, vilket motsvarar 0,23 SEK per ny aktie. Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 63,6 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 81,4 procent. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att finansiera förvärven av GI-Boxen och Foodbox, expansion av befintliga varumärken i Norden, stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån, samt till investeringar i Bolagets produktionsanläggningar.

Fuud publicerar delårsrapport januari – mars 2022

STOCKHOLM, 12 maj, 2022 08.00 CET

Kallelse till årsstämma i Fuud AB 14 juni 2022

STOCKHOLM, 11 maj, 2022 15.00 CET Aktieägarna i FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016 (”Fuud”) eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 14 juni 2022.

Fuud flyttar årsstämman till 14e juni 2022

STOCKHOLM, 29 april, 2022 07.00 CET Styrelsen i Fuud har beslutat om att flytta fram bolagets årsstämma till 14e juni 2022. Mer information om årsstämman framgår av kallelsen, som kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

Fuud utökar närvaro inom träning och friskvård – säkrar listning hos Nordic Wellness

STOCKHOLM, 28 april, 2022 10.00 CET Fuuds varumärken inom funktionsdrycker, iQ Fuel och Homie Synbiotic, blir centralt listade hos träningskedjan Nordic Wellness. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 enheter och över 350 000 aktiva medlemmar. Lanseringen hos gymkedjans cirka 300 enheter sker under april-maj 2022. Tillsammans med Foodbox distribution i samma försäljningskanaler når Fuud nu cirka 850 gym-, tränings-, och sportanläggningar i Sverige.

Kallelse till årsstämma i Fuud AB 24 maj 2022

STOCKHOLM, 21 april, 2022 08.00 CET Aktieägarna i FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016 (”Fuud”) eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 24 maj 2022.

Fuud säkrar ytterligare försäljningsavtal och lanserar nyheter – operationell uppdatering

STOCKHOLM, 7 april, 2022 13.00 CET Fuud har säkrat flera strategiskt viktiga försäljningsavtal och kommunicerar operationella höjdpunkter.

Fuud fortsätter sin offensiva resa – förvärvar GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 28 mars, 2022 08.25 CET FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har i dag ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 55 MSEK. Betalning ska ske dels genom 42 307 691 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie, motsvarande totalt 27,5 MSEK (”Vederlagsaktierna”), dels i form av kontanta betalningar motsvarande totalt 27,5 MSEK. Därutöver kan vissa tilläggsköpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 2023. GI-Boxen omsatte under 2021 cirka 16,8 MSEK, med EBITDA på cirka 5,5 MSEK. Foodbox omsatte under 2021 cirka 19 MSEK, med EBITDA på cirka 2,2 MSEK. Förvärven är villkorade av finansiering.

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.