Fuud fortsätter sin offensiva resa – förvärvar GI-Boxen och Foodbox

STOCKHOLM, 28 mars, 2022 08.25 CET

FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) har i dag ingått villkorat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i GI-Boxen Sweden AB (”GI-Boxen”) och Foodbox Scandinavia AB (”Foodbox”). Den totala initiala köpeskillingen uppgår till 55 MSEK. Betalning ska ske dels genom 42 307 691 nyemitterade aktier i Fuud till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie, motsvarande totalt 27,5 MSEK (”Vederlagsaktierna”), dels i form av kontanta betalningar motsvarande totalt 27,5 MSEK. Därutöver kan vissa tilläggsköpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 2023. GI-Boxen omsatte under 2021 cirka 16,8 MSEK, med EBITDA på cirka 5,5 MSEK. Foodbox omsatte under 2021 cirka 19 MSEK, med EBITDA på cirka 2,2 MSEK. Förvärven är villkorade av finansiering.

GI-Boxen och Foodbox bygger på starka kommersiella grunder och utgör viktiga tillskott för Bolagets strategi och vision. Bolaget anser att förvärven tillför starka, snabbväxande varumärken samt ett konkurrenskraftigt team med hög kompetens inom E-handel och försäljning riktad mot sport och träning. Därutöver öppnar förvärvet av Foodbox upp för ny distribution för Fuud inom gym, sporthallar och padelhallar som förväntas ge stora synergier för Fuuds övriga varumärken.

Vi är imponerade av hur GI-Boxen och Foodbox har drivit organisk lönsam tillväxt de senaste åren. Med dessa två varumärken ser vi ett tydligt win-win-case där Fuud ges större möjligheter att ta nästa steg mot expansion och möjlighet till ökad lönsamhet på den prioriterade nordiska hemmamarknaden. Fuud kommer dra stor nytta av dessa varumärken och dess starka management-team” säger Peter Blom, VD Fuud.

Marknaden för hälsa, funktionell mat och andra hälsorelaterade produkter och tjänster ökar för varje år. Genom att ingå i Fuuds koncern bedömer Bolaget att båda dessa varumärken ges rätt förutsättningar att växa sig ännu starkare i Sverige och goda möjligheter att även växa på den övriga nordiska marknaden.

Vi ser fram emot att ingå i Fuud-koncernen och fortsätta vår starka utveckling av våra varumärken. Våra två bolag är mycket kompatibla med Fuuds övriga portfölj och att ingå i Fuuds koncern ger GI-Boxen och Foodbox ännu bättre möjligheter att fortsätta växa med lönsam tillväxt. Inom Fuud får vi även större möjlighet att skala upp vår verksamhet och lansera i nya marknader. Genom transaktionen blir vi även aktieägare i Fuud, och vi ser fram emot att bidra till denna spännande resa och ser långsiktigt på vårt ägarskap.” säger Ola Lauritzson, grundare GI-Boxen och Per Sundström, grundare Foodbox.

Om GI-Boxen och Foodbox

GI-Boxen är ett snabbväxande bolag inom E-handel med en bevisad förmåga att växa lönsamt inom segmentet hälsosamma livsmedel. GI-Boxen marknadsför och säljer ett urval av näringsrika och smakrika frysta färdigmaträtter. Maträtterna innehåller en noggrant utvald balans mellan proteiner, naturliga fetter och nyttiga kolhydrater. Bolaget har växt årligen sedan 2018, och varit lönsamt sedan mer än tio år tillbaka. GI-Boxen attraherar en bred målgrupp och riktar sig i huvudsak mot tre typiska kundprofiler: Viktnedgång med fokus på viktreduktion där konsumenterna följer GI-Boxens uppsatta kostprogram. Livsstil med fokus på att förenkla vardagen. Äldre med fokus på näringstät mat och enkelhet.

Foodbox har en stark position inom segmentet träning och hälsa med över 450 återförsäljare i Sverige där bolaget har egna frysar i gym, sporthallar och andra träningsanläggningar som till exempel padelhallar. Foodbox erbjuder idag 13 nyttiga färdiglagade rätter som är speciellt framtagna för de som vill må bra, komma i form och få bra balans av protein, naturliga fetter och långsamma kolhydrater, vilket ger goda förutsättningar för ett aktivt liv. Bolaget är lönsamt sedan 2018 och har en mycket stark närvaro i försäljningskanaler som passar väl med Fuuds övriga produktportfölj.

Om förvärven

Fuud har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i GI-Boxen. Den totala köpeskillingen uppgår till 30 250 000 SEK. 15 125 000 SEK av köpeskillingen kommer att betalas kontant. Resterande köpeskilling om 15 125 000 SEK kommer att betalas genom 23 269 230 nyemitterade Vederlagsaktier. Detta motsvarar en total utspädning om cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie. Därtill kan årsvisa tilläggsköpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 2023. Tilläggsköpeskillingarna motsvarar 50 procent av EBITDA i GI-Boxen under räkenskapsåret 2022 respektive 2023. Eventuella tilläggsköpeskillingar ska betalas av Bolaget genom kontant betalning. Parternas skyldighet att genomföra tillträdet till aktierna i GI-Boxen är villkorad av att Bolaget erhåller tillräcklig finansiering för att kunna genomföra tillträdet och erlägga betalning enligt avtalet.

Fuud har vidare ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Foodbox. Den totala köpeskillingen uppgår till 24 750 000 SEK. 12 375 000 SEK av köpeskillingen betalas kontant. Resterande köpeskilling om 12 375 000 SEK ska betalas genom 19 038 461 nyemitterade Vederlagsaktier. Detta motsvarar en total utspädning om cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie. Därtill kan årsvisa tilläggsköpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 2023 om bolagets omsättning överskrider vissa närmare angivna tröskelbelopp under respektive räkenskapsår. De eventuella tilläggsköpeskillingarna uppgår till högst 2 500 000 SEK för respektive räkenskapsår. Eventuella tilläggsköpeskillingar ska erläggas genom kontant betalning eller i form av nyemitterade tilläggsköpeskillingsaktier i Bolaget. Tilläggsköpeskillingsaktier emitteras i så fall till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Fuuds aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 30 handelsdagar som närmast föregår dagen för det emissionsbeslutet. Parternas skyldighet att genomföra tillträdet till aktierna i Foodbox är villkorad av att Bolaget erhåller tillräcklig finansiering för att kunna genomföra tillträdet och erlägga betalning enligt avtalet.

Emission av Vederlagsaktierna

För betalning av den del av köpeskillingen i förvärven av GI-Boxen och Foodbox som består av aktier i Fuud till ett värde av 27 500 000 SEK ska bolaget senast den 20 juli 2022 besluta om en kvittningsemission av 42 307 691 Vederlagsaktier till säljarna av GI-Boxen och Foodbox, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 2 115 384,55 SEK i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Fuud ska kunna fullgöra sina åtaganden som lämnats i samband med förvärven. Det är styrelsens uppfattning att fordringskvittningen är till gagn för såväl Bolaget som dess aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,65 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 14 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets aktier under de 20 senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2022, vilket bedöms marknadsmässigt. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och säljarna. Teckning och betalning kommer att ske vid tillträdet till aktierna i GI-Boxen respektive Foodbox genom kvittning av 27 500 000 SEK av säljarnas fordringar på Bolaget. Emissionen föranleder en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 9,1 procent.

Fuuds nuvarande aktieägare 424 311 178 90,93 %
Vederlagsaktier GI-Boxen 23 269 230 4,99 %
Vederlagsaktier Foodbox 19 038 461 4,08 %
Totalt 466 618 869 100 %

Ansvarig part

Denna information är sådan information FUUD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 klockan 08.25.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Tfn: 070-655 56 98

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONG KONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Fuud i någon jurisdiktion, varken från Fuud eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Fuuds aktier. Ett investeringsbeslut avseende Fuuds aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Fuud eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.