Fuud publicerar delårsrapport januari-juni 2022

STOCKHOLM, 23 augusti, 2022 08.00 CEST

Fuud publicerar härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2022.

Finansiell information för andra kvartalet, perioden april-juni 2022 (jämfört med fg år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 639 TSEK (7 921)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -34 110 TSEK (-27 428)*         
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -26 362 TSEK (-22 509)*
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 182 440 TSEK (92 444)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,12)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 992 TSEK (-20 476)*
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 074 TSEK (28 117). Efter periodens utgång har bolaget tillförts emissionslikviden från den under perioden kommunicerade och genomförda företrädesemissionen.

Finansiell information för perioden januari-juni 2022 (jämfört med fg år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 42 756 TSEK (8 139)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -57 268 TSEK (-31 402)*         
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41 847 TSEK (-26 419)*
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 182 440 TSEK (92 444)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,15)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 658 TSEK (-24 372)*
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 074 TSEK (28 117). Efter periodens utgång har bolaget tillförts emissionslikviden från den under perioden kommunicerade och genomförda företrädesemissionen.

*Väsentlig förändring har skett i koncernens struktur under kvartal två 2021 då förvärv skedde av fem stycken bolag/varumärken. Detta medför stora skillnader vid jämförelse av perioderna.

”Årets andra kvartal har varit händelserikt. Vi har lanserat våra varumärken i flera nya försäljningskanaler, och vi hoppas kunna fortsätta utvecklingen i allt snabbare takt framöver. Kvartalet har även präglats av osäkra externa faktorer som påverkat både våra interna värdekedjor såväl som kundsidan. Marknaden har varit ostadig och vi har blivit påverkade. Framför oss har vi en spännande period där samarbetet med Lohilo ger oss stora möjligheter att öka vår försäljning och distribution. I och med tillgången till Lohilos stora distributions- och försäljningsnätverk, i kombination med sänkta OPEX-kostnader, ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal. Vår resa har nu pågått i ett drygt år och jag ser fram emot att leverera positivt aktieägarvärde under kommande perioder.” – Peter Blom, VD Fuud AB

Väsentliga händelser under perioden

 • Fuud har under andra kvartalet genomfört en företrädesemission av units som beslutades av bolagets styrelse den 20 maj 2022. Varje unit bestod av åtta aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Totalt tecknades 34 558 915 units i företrädesemissionen. För fler detaljer

om emissionen, se Fuuds hemsida.

 • Vid årsstämman i Fuud den 14 juni 2022 tillträdde Therese Lundquist som styrelseledamot i bolaget. Therese är VD och grundare av Green Little Heart, VD och Head of Business Development Sea Technology och har en gedigen arbetslivserfarenhet, bl.a. genom tidigare uppdrag som Head of Marketing & PR Meniga Rewards, Styrelseledamot Sightsavers, Head of Content Bergendahls FOOD AB, CMO Glitter International och Country Manager Louis Vitton.
 • Fuuds varumärken inom funktions-drycker, iQ Fuel och Homie Synbiotic, har blivit centralt listade hos träningskedjan Nordic Wellness. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 enheter och över 350 000 aktiva medlemmar. Lanseringen hos gymkedjans cirka 300 enheter skedde under april-maj 2022. Tillsammans med Foodbox distribution i samma försäljningskanaler når Fuud nu cirka 850 gym-, tränings-, och sportanläggningar i Sverige.
 • Varumärket Homie’s funktionsdrycker Synbiotic har fått en centrallistning hos Axfood med kedjorna Hemköp och Willys. Dryckerna lanserades i butikerna från och med vecka 14.
 • Under andra kvartalet har varumärket Beijing8 fortsatt växa starkt. Omsättningen för varumärket inom dagligvaruhandeln har under perioden växt med 73% jämfört med föregående år.
 • Varumärket Nathalie’s nya produkter inom hälsosamma snacks lanserades från och med vecka 14 2022 hos alla Pressbyrån- och 7-Eleven-butiker i Sverige, totalt cirka 400 st.
 • Varumärkena Homie och Legendz har blivit centralt listade hos butikskedjan Myway. Dryckerna har lanserats hos cirka 120 av Myways butiker.
 • Varumärket Legendz och Homie’s drycker har blivit centralt listade hos butikskedjan Preem, och lanserades under vecka 14 2022. Preem har cirka 100 försäljningsställen i Sverige.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Fuud ingick den 12 juli 2022 avtal med Formue Nord Fokus A/S genom vilket Fuud upptagit konvertibla lån genom emission av två konvertibler med nominella belopp om 5,5 MSEK respektive 17,5 MSEK med löptid till och med den 15 december 2022 respektive den 15 januari 2024. För konvertiblerna erlade Formue Nord 5,225 MSEK respektive 16,625 MSEK. Konvertering ska kunna ske under konvertiblernas löptid till en konverteringskurs om 0,38 SEK per aktie.
 • Den 20 juli 2022 slutförde Fuud de tidigare kommunicerade förvärven av GI-Boxen och Foodbox. I enlighet med tilläggsavtalen som ingicks den 20 maj 2022 erlades den totala initiala köpeskillingen om 55 MSEK genom dels nyemitterade aktier i Fuud, dels genom kontant betalning.
 • Efter periodens utgång har Fuuds nyligen förvärvade bolag Foodbox ingått avtal med träningskedjan Nordic Wellness. Genom listningen lanseras Foodbox inledningsvis på 57 gym, och utökas därefter med ytterligare minst 50 gym. Nordic Wellness är en av Sveriges största gymaktörer med cirka 300 träningsanläggningar och över 350 000 aktiva medlemmar.
 • Den 8 augusti 2022 drog Fuud tillbaka den prognos som tidigare hade lämnats till marknaden.
 • Fuud ingick den 22 augusti ett distributions- och samarbetsavtal med Lohilo Foods AB där Fuuds sortiment av varor kommer säljas och distribueras av Lohilos rikstäckande försäljnings- och distributionsnätverk.

Denna information är sådan information som FUUD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden med strategi att fortsätta anskaffa och utveckla nya varumärken med stabil intjäningspotential samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Foodbox, GI-Boxen, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Nathalie’s, Barfly, och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.