Kallelse till årsstämma i Fuud AB 24 maj 2022

STOCKHOLM, 21 april, 2022 08.00 CET

Aktieägarna i FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016 (”Fuud”) eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 24 maj 2022.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för bolaget, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs tisdagen den 24 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2022, och
 2. dels senast den 23 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 16 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fuudunited.com, och hos bolaget på Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till FUUD AB (publ), Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna, märkt ”Årsstämma”, eller med e-post till kundservice@fuudunited.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fuudunited.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 11. Fastställande av arvoden till revisor.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Henrik Hedelius, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Jonas Hall och Peter Alarik, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar, väljs som justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 75 000 kronor vardera.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Hedelius, Henrik Palm, Anna Hällöv, Nici Ferber och Peter Blom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Kling har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Henrik Hedelius till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Claes Sjödin.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Det föreslås även att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen enligt vilken styrelsen ges rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan. Med anledning av den föreslagna nya § 10 ändras numreringen på efterföljande punkt i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 10 150 000 kronor och högst 40 600 000 kronor.Antalet aktier ska vara lägst 203 000 000 och högst 812 000 000. § 4Aktiekapitalet ska vara lägst 21 200 000 kronor och högst 84 800 000 kronor.Antalet aktier ska vara lägst 424 000 000 och högst 1 696 000 000.
§ 10Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för personer i Fuuds bolagsledning (exklusive verkställande direktören), andra nyckelpersoner i den koncern i vilken bolaget utgör moderbolag (”koncernen”) och övriga anställda i koncernen genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från bolaget till deltagare i incitamentsprogrammet, enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det är betydelsefullt att anställda inom koncernen ges möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och aktieägarna att deltagarna på detta vis ges ett personligt och långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan incitamentprogrammets deltagare och bolagets aktieägare.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

 1. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 21 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 060 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, FUUD AB (publ) med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt B nedan. Överteckning kan inte ske.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till bolaget.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juni 2022.
 5. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 juni 2025 till och med den 15 juli 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
 6. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under tio (10) handelsdagar direkt före den 10 juni 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagarna, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall samt perioden för teckning med stöd av teckningsoptionerna kunna tidigareläggas.
 1. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att bolaget, inom ramen för teckningsoptionsprogrammet, överlåter högst 21 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 på följande villkor:

 1. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma personer i Fuuds bolagsledning (exklusive verkställande direktören), andra nyckelpersoner i koncernen och övriga anställda i koncernen, som ingått hembudsavtal med bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som årsstämman fastställt. Teckningsoptionsprogrammet kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de olika kategorierna av deltagare (”deltagarna”):
Kategori Högsta antal optioner
Bolagsledningen (4 personer) 8 480 000 teckningsoptioner (maximalt 2 120 000 vardera)
Andra nyckelpersoner (6 personer) 4 240 000 teckningsoptioner (maximalt 710 000 vardera)
Övriga anställda (31 personer) 8 480 000 teckningsoptioner maximalt (275 000 vardera)

Övertilldelning kan inte ske. Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Teckningsoptioner som inte förvärvas enligt ovan eller som återköps från deltagare ska kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut.

Överlåtelse till deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

 1. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 10 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. Skälet till att personer kan komma att tilldelas teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och inledningen av perioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan komma att understiga tre (3) år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana nyanställda, av de skäl som gäller för programmet i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i bolagets aktie redan vid anställningens början. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter den 31 augusti 2022.
 2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska ske av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelse till nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska även det ske till marknadsmässiga villkor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast två dagar efter anmälan om förvärv. Vid överlåtelse till nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

 1. En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med bolaget. Hembudsavtalet innebär att bolaget, eller den bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoption från deltagare. Sådan återköpsrätt ska föreligga om deltagarens anställning, kontraktsförhållande eller uppdrag upphör, om deltagaren försätts i konkurs eller om deltagaren avser att överlåta teckningsoption till annan. För det fall att deltagaren avlider ska hembudsavtalet vara bindande för dödsboet.
 2. Teckningsoptioner som återköpts från deltagarna får överlåtas vidare till nya medarbetare inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Vid årsstämma den 17 maj 2019 beslutades om emission av högst 519 536 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Add Nutrition AB och godkännande av vidare överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda i koncernen. Inga teckningsoptioner har överlåtits till anställda. Varje teckningsoption ger, efter omräkning, rätt att under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 teckna 1,38 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,59 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 35 847,98 SEK. Teckningsoptionsvillkoren innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.

Vid årsstämma den 22 juni 2021 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen genom beslut om emission av högst 18 507 717 teckningsoptioner av serie 2021/2024 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från bolaget till nyckelpersonerna. Inga teckningsoptioner har överlåtits till nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av genomsnittligt volymvägd betalkurs för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, under perioden 21 maj till 22 juni 2021, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 925 385,85 SEK. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska dock tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Teckningsoptionsvillkoren innehåller i övrigt sedvanliga omräkningsvillkor.

Utspädningseffekt

Per dagen för förslaget finns 424 311 178 aktier i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med högst 21 200 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget om cirka 4,76 procent, beräknat enligt per dagens antal av aktier i bolaget.

Preliminär värdering och kostnader

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2022/2025 är, enligt en preliminär värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell, 0,16 kronor. Den preliminära värderingen är baserad på antagandet att den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio (10) handelsdagar direkt före den 10 juni 2022 kommer att uppgå till 0,72 kronor, vilket skulle ge en teckningskurs om 1,08 kronor per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen, samt antagande om en volatilitet om 50 procent och en riskfri ränta om 0,92 procent. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Då teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms programmet inte föranleda några kostnader för bolaget i form av sociala avgifter eller liknande såvitt avser deltagare bosatta i Sverige.

Kostnaderna för incitamentsprogrammet kommer endast att bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet. Under antagande om emission och full tilldelning av de förslagna teckningsoptionerna beräknas intäkterna från erhållen likvid vid överlåtelsen av optionerna överstiga kostnaderna vid tillskapandet av programmet.

Det föreslagna programmet förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av teckningsoptionsprogrammet och förslagen till beslut under punkterna A och B ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och rådande marknadspraxis. Det noteras att Nici Ferber, som också är styrelseledamot i bolaget, inte har deltagit i styrelsens beredning av förslaget, då han i egenskap av anställd i koncernen omfattas av förslaget.

Övrigt

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 424 311 178. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 15 på den föreslagna dagordningen kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut enligt punkterna 14 och 16 på den föreslagna dagordningen kräver för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna eller per e-post till kundservice@fuudunited.com senast den 14 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna och på bolagets webbplats, www.fuudunited.com, senast den 19 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.fuudunited.com

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FUUD AB (publ)

Stockholm i april 2022
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Tfn: 070-655 56 98

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

Dokument

Fler nyheter

Peter Blom, VD Fuud

“Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse ska vi inta positionen som ett av Nordens ledande bolag inom Functional Foods.”

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Anmäl dig och missa inte våra senaste produktlanseringar eller de senaste nyheterna från oss.